Vanliga frågor

Vad betyder kompostering?

Termen komposterbar innebär att materialet kan komposteras. Den europeiska standarden EN 13432 definierar de egenskaper som den färdiga produkten måste ha för att kunna återvinnas på organisk väg. Komposterbarhet innebär att materialet A: är biologiskt nedbrytbart under komposteringsförhållanden. B: bryts ner fullständigt under en enda komposteringscykel. C: inte har några giftiga effekter eller avger tungmetaller över ett givet värde i komposten, och D: inte har någon negativ inverkan på själva komposteringsprocessen.

Vad är det för skillnad mellan komposterbar och biologiskt nedbrytbar?

Om ett material är komposterbart anses det automatiskt vara biologiskt nedbrytbart och kan återvinnas i en komposteringsprocess. Ett biologiskt nedbrytbart material bryts ner under påverkan av mikroorganismer, men kan kvarlämna rester efter en komposteringscykel. Det går inte heller att garantera att materialet inte kvarlämnar några giftiga rester. Därmed kan ett biologiskt nedbrytbart material inte automatiskt anses vara komposterbart innan dess komposterbarhet har bevisats i enlighet med befintliga standarder (EN 13432).

Termen biologisk nedbrytbarhet används ofta missvisande i marknadsföring och reklam för produkter och material som egentligen inte är miljövänliga. Detta är anledningen till att BioBag ofta använder termen komposterbar när vi beskriver våra produkter. Alla BioBags produkter har certifierats som komposterbara av utomstående granskare.

Kan BioBags produkter hemkomposteras?

Hemkompostering skiljer sig från industriell kompostering i två viktiga hänseenden: 1) temperaturen som avfallet uppnår i kärlet för hemkompostering är vanligtvis bara ett fåtal grader högre än temperaturen utanför kärlet, och detta gäller bara för korta tidsperioder (vid industriell kompostering kommer temperaturen upp till 50 °C, med toppar på 60–70 °C, under ett antal månader. 2) kärl för hemkompostering sköts av amatörer, så komposteringsförhållandena är kanske inte alltid idealiska (industriella komposteringsanläggningar sköts däremot av kvalificerad personal och hålls under idealiska arbetsförhållanden). BioBag-påsar som vanligtvis används för att hantera avfall är certifierat ”hemkomposterbara”, eftersom de bryts ner biologiskt vid omgivningstemperaturen och i ett kärl för hemkompostering.

Hur lång tid tar det innan BioBag-påsar börjar brytas ner på en soptipp?

Förhållandena i en soptipp (icke-aktiva, täckta deponier) bidrar vanligen inte till biologisk nedbrytning. Mater-Bi förväntas därmed inte bidra till biogasutvecklingen i en soptipp i någon högre grad. Detta har visats i en undersökning som utförts av Organic Waste systems.

Hur lång tid tar det innan en komposterbar BioBag-påse börjar att brytas ner om den slängs i naturen?

Nedskräpning bör inte inte uppmuntras under några omständigheter. Om en komposterbar BioBag-påse hamnar i naturen beror den biologiska nedbrytningsprocessen på väderförhållandena (temperatur, fuktighet) och hur biologiskt aktiva själva omgivningarna är.

Hur lång tid tar det innan BioBag-påsar börjar brytas ner i havet?

Våra påsar är inte vattenlösliga, så därför börjar de inte brytas ner med en gång, utan det krävs flera månader innan detta äger rum, huvudsakligen genom hydrolys.

Är BioBag-påsar biologiskt nedbrytbara i havet?

BioBags produkter har påvisats vara biologiskt nedbrytbara i vatten, vid rumstemperatur.  Detta är ett viktigt bevis på att materialet är biologiskt nedbrytbart i vatten- och havsmiljöer. Ytterligare laboratorieundersökningar pågår för närvarande.

Är det etiskt försvarbart att använda stärkelse för att tillverka det råmaterial som BioBag använder?

Stärkelse är en resurs som är tillgänglig för människan, precis som trä, kol och olja. Dessa resurser skiljer sig dock inte åt utifrån vilken potential de har, eftersom de alla utgör en källa till energi/råmaterial och därmed kan användas för samma slutliga ändamål; olja kan användas för att tillverka gödningsmedel eller bränsle för traktorer, vilka är nödvändiga för att producera livsmedel. Olja kan alltså indirekt producera livsmedel. Därmed bör det faktum huruvida användandet av en viss resurs är etiskt försvarbart eller inte inte bestämmas av hur den används, utan av hur den anskaffas och utnyttjas (kvantiteter, geografiska områden, metoder för utvinning/odling, m.m.)

Hur stor andel av den totala italienska majsproduktionen används av vår råvaruleverantör Novamont?

Jordarealen som uppfyller Novamonts produktionsbehov är 0,05 % av den totala jordarealen i Italien som används för att odla majs.

Kan Biobag-produkter brytas ner under förvaring?

Nej. Kan Biobag-produkter brytas ner under förvaring? Den biologiska nedbrytningsprocessen kan bara påbörjas i en kompostmiljö med mikroorganismer, fuktighet och värme. Dock kan en BioBag-produkt med tiden, precis som alla andra material, förlora vissa av sina mekaniska egenskaper.

Vilka fördelar har denna komposterbara påsen jämfört med en polyetenpåse?

Användning av biologiskt nedbrytbara och komposterbara påsar ger fler återvinningsalternativ. Förutom utvinning av energi och återanvändning möjliggörs även ekologisk återvinning. Användning av råmaterialtekniker som bygger på förnyelsebara resurser blir alltmer strategiskt i och med att vi i högre grad drar ner på användningen av olja som är en icke-förnyelsebar resurs.