Vad betyder kompostering?

Termen komposterbar innebär att materialet kan komposteras. Den europeiska standarden EN 13432 definierar de egenskaper som den färdiga produkten måste ha för att kunna återvinnas på organisk väg. Att en produkt är komposterbar innebär att materialet är biologiskt nedbrytbart under komposteringsförhållanden, bryts ner fullständigt under en enda komposteringscykel, inte har några giftiga effekter eller avger tungmetaller över ett givet värde i komposten och inte har någon negativ inverkan på själva komposteringsprocessen.

Vad är det för skillnad mellan komposterbar och biologiskt nedbrytbar?

Om ett material är komposterbart anses det automatiskt vara biologiskt nedbrytbart och kan återvinnas i en komposteringsprocess. Ett biologiskt nedbrytbart material bryts ner under påverkan av mikroorganismer, men kan kvarlämna rester efter en komposteringscykel. Det går inte heller att garantera att materialet inte kvarlämnar några giftiga rester. Därmed kan ett biologiskt nedbrytbart material inte automatiskt anses vara komposterbart innan det certifierats genom befintliga standarder (EN 13432).

Termen biologisk nedbrytbarhet används ofta missvisande i marknadsföring och reklam för produkter och material som egentligen inte är miljövänliga. Detta är anledningen till att BioBag ofta använder termen komposterbar när vi beskriver våra produkter.

Vad innehåller BioBags produkter?

BioBags produkter består av en mix av stärkelse (potatis, majs eller annan stärkelse) mix av vegetabilisk olja (solrosolja, raps och tistlar) och en komposterbar polyester. Den komposterbara polyestern var tidigare fossil, men efter investeringen på 500 miljoner € på Sardinien utvinner man nu vegetabiliskt olja från tistlar. Som nu har gjort att den komposterbara polyestern nu är förnyelsebar. I den fjärde generationens råvaror från Novamont får man nu en högre andel förnyelsebar råvara än tidigare generationens råvaror.
BioBag använder idag ca 15 olika material som har olika egenskaper, beroende på användningsområde.

Kan BioBags produkter hemkomposteras?

Hemkompostering skiljer sig från industriell kompostering i två viktiga hänseenden 1) temperaturen som avfallet uppnår i kärlet för hemkompostering är vanligtvis bara ett fåtal grader högre än temperaturen utanför kärlet, och detta gäller bara för korta tidsperioder. Vid industriell kompostering kommer temperaturen upp till 50 °C, med toppar på 60–70 °C, under ett antal månader. 2) kärl för hemkompostering sköts av amatörer, så komposteringsförhållandena är kanske inte alltid idealiska (industriella komposteringsanläggningar sköts däremot av kvalificerad personal). BioBags påsar som vanligtvis används för att hantera avfall är certifierat ”hemkomposterbara”, eftersom de bryts ner biologiskt vid omgivningstemperaturen och i ett kärl för hemkompostering.

Hur lång tid tar det innan BioBag-påsar börjar brytas ner på en soptipp?

Förhållandena i en soptipp (icke-aktiva, täckta deponier) bidrar vanligen inte till biologisk nedbrytning. Mater-Bi förväntas därmed inte bidra till biogasutvecklingen i en soptipp i någon högre grad. Detta har visats i en undersökning som utförts av Organic Waste systems.

Hur lång tid tar det innan en komposterbar BioBag-påse börjar att brytas ner om den slängs i naturen?

Nedskräpning bör inte inte uppmuntras under några omständigheter. Om en komposterbar BioBag-påse hamnar i naturen beror den biologiska nedbrytningsprocessen på väderförhållandena (temperatur, fuktighet) och hur biologiskt aktiva själva omgivningarna är.

Hur lång tid tar det innan BioBag-påsar börjar brytas ner i havet?

Våra påsar är inte vattenlösliga, så därför börjar de inte brytas ner med en gång, utan det krävs flera månader innan detta äger rum, huvudsakligen genom hydrolys.

Är BioBag-påsar biologiskt nedbrytbara i havet?

BioBags produkter har påvisats vara biologiskt nedbrytbara i vatten, vid rumstemperatur.  Detta är ett viktigt bevis på att materialet är biologiskt nedbrytbart i vatten- och havsmiljöer. Ytterligare laboratorieundersökningar pågår för närvarande.

Hur stor andel av den totala italienska majsproduktionen används av vår råvaruleverantör Novamont?

Jordarealen som uppfyller Novamonts produktionsbehov är 0,05 % av den totala jordarealen i Italien som används för att odla majs.

Kan Biobag-produkter brytas ner under förvaring?

Nej. Den biologiska nedbrytningsprocessen kan bara påbörjas i en kompostmiljö med mikroorganismer, fuktighet och värme. Dock kan en BioBag-produkt med tiden, precis som alla andra material, förlora vissa av sina mekaniska egenskaper. Om man förvarar/lagrar produkten på bästa möjliga sätt så håller ”BioBag” kvalitén upp till 1,5 år utan att de
mekaniska egenskaperna i materialet försämras. BioBag mår bäst av att förvaras mörk & svalt (5-18°C) och i den förpackning den levererats i och inte ha en
för hög luftfuktighet, undvik direkt kontakt med solljus och värme.