Riktlinjer för social företagspolicy angående efterlevande av sociala standarder för BioBag International AS

Inledning

Varje persons mänskliga rättigheter och värdighet måste respekteras och skyddas. Humana levnadsvillkor måste säkras för varje enskild person. Denna sociala uppförandekod har upprättats för att skydda varje enskild persons mänskliga rättigheter och personliga frihet.

I denna sociala uppförandekod definierar och fastställer BioBag International AS krav som måste iakttas av samtliga partners och leverantörer. Den utgör grundbulten för alla typer av samarbete.

 1. Frivillig anställning
  Frivillighet måste garanteras vid anställning. Alla typer av tvångsarbete, straffarbete, slavarbete eller träldom är förbjudna. Alla olagliga anställningsformer är förbjudna. Varje enskild persons identitet skall upprätthållas, vilket innebär att anställda inte kan tvingas att lämna över sina identitetshandlingar till arbetsgivaren.
 2. Barnarbete
  Barnarbete sker inte och är förbjudet. Ett barn definieras som en person som är yngre än 15 år (eller 14, i de fall då Internationella arbetsorganisationen, ILO, tillåter det). Om regionala bestämmelser anger högre åldersgränser måste dessa följas. Varje enskilt barn skall skyddas från att utnyttjas och från arbete som kan medföra fara. Detta omfattar även aktiviteter som kan hämma barnets naturliga fysiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling.
 3. Diskriminering
  Alla typer av diskriminering är förbjudna. Jämställdhet och lika möjligheter ska garanteras alla anställda, oavsett etnicitet, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationalitet, social bakgrund, kultur eller andra särdrag.
 4. Arbetsvillkor
  Arbetsvillkoren måste vara humana. Målsättningen är att betala ut löner som täcker levnadskostnaderna, i de fall den lagligt fastställda minimumlönen är för låg för att åstadkomma detta. Det är inte tillåtet att använda lönesänkning som en disciplinär åtgärd. Den maximala normala arbetstiden är 48 timmar per vecka. Alla timmar utöver detta måste betalas som övertid, baserat på det högsta beloppet enligt gällande bestämmelser och/eller gällande branschpraxis i området.  På regelbunden basis får arbetstiden under en vecka, inklusive övertid, inte överskrida 60 timmar. Anställda har rätt till minst en ledig dag i veckan. Fysisk misshandel eller hot om detsamma, förnedrande och orättvis behandling, fysisk bestraffning, sexuella trakasserier eller andra former av trakasserier eller hot av arbetsgivaren är strängt förbjudet.
 5. Säkerhet och hälsa
  En säker och hygienisk arbetsmiljö måste säkerställas i enlighet med de angivna skyddsåtgärderna. Bostäder som tillhandahålls av arbetsgivaren måste ge humana livsvillkor. Som allra lägst skall de uppfylla aktuella lagligt fastställda säkerhetsstandarder.
 6. Förenings- och mötesfrihet
  De anställdas lagliga rättighet att stödja de föreningar de själva önskar, att bli medlemmar av dessa föreningar och genomföra kollektiva förhandlingar får inte begränsas på något sätt.

Brott mot denna sociala uppförandekod, som uppmärksammas av BioBag International AS kan leda till att affärsrelationen avslutas.