Allmänna krav och villkor vid försäljning – BioBag International AS

Allmänt godkännande

Dessa allmänna krav och villkor vid försäljning (”avtalet”) fastställer rättigheterna och skyldigheterna i förhållandet mellan kunden, som köper någon produkt från BioBag International AS (”BBIAS”), och BBIAS.

Såvida inget annat avtalats i skrift eller specificerats i BBIAS orderbekräftelse gäller avtalet för alla samtliga köp av BBIAS produkter och ersätter alla andra dokument som gäller produkterna, inklusive köparens köpvillkor (om sådana finns).

Genom att skicka en inköpsorder till BBIAS går kunden med på att följa det avtal som gällde vid inköpsorderns datum. Det avtal som för närvarande är gällande publiceras på BBIAS webbplats.

Inköpsprocess

Kunden kan beställa produkter från BBIAS genom att skicka in en inköpsorder. En inköpsorder blir bindande för kunden när BBIAS skickar iväg en skriftlig orderbekräftelse, eller, i de fall då ingen orderbekräftelse skickas, när produkterna levereras.

Alla förändringar av BBIAS erbjudanden och kundens inköpsorder efter att ordern har blivit bindande måste skriftligen överenskommas.

Tryckblock

BBIAS förser kunden med tryckblock (klichéer) med förslag på tryckoriginal som kan tryckas på produkterna. För att BBIAS ska kunna beställa dessa tryckblock i tid för produktionen måste BBIAS få klartecken från kunden senast två veckor före produktionsstart. Om kundens godkännande når BBIAS senare än två veckor före produktionsstart kan detta medföra åtskilliga veckors försenad leverans, vilket BBIAS inte ansvarar för.

Varuprov

För nya produkter kan BBIAS, efter eget val, erbjuda kunden ett begränsat antal gratis varuprov. Om kunden önskar att köpa fler produkter av samma typ, faktureras dessa produkter av BBIAS i enlighet med BBIAS prislista.

Varuproven skickas i första hand tillsammans med vanliga lagerförda produkter där kunden betalar för frakten. Om inga vanliga lagerförda produkter kommer att skickas inom rimlig tid kan BBIAS fråga kunden om denna vill ta emot gratis varuprov. I sådana fall faktureras kunden för fraktkostnaderna.

Kunden kan beställa högst 5 förpackningar med gratis varuprov för utställnings- och anbudsändamål. Kunden ska stå för fraktkostnaderna.

Kunden bekräftar att alla varuprov som BBIAS tillhandahåller endast ska användas för teständamål och på kundens egen risk. BBIAS frånsäger sig allt ansvar i samband med kundens användning av varuproven.

De aktuella toleransvärdena måste iakttas.

Pris

Alla angivna priser gäller från fabriken och anges utan moms, importavgifter och andra offentliga avgifter och skatter, såvida inget annat uttryckligen anges. Transportemballage ingår i de angivna priserna.

BBIAS produktpriser kan komma att ändras tills kundens inköpsorder har blivit bindande. Sådana prisändringar börjar gälla från det datum då kunden har meddelats de nya produktpriserna.

Efter att inköpsordern har blivit bindande kan BBIAS bara förändra priserna till följd av ökande produktionskostnader, materialpriser, tillämpbara offentliga avgifter eller förändringar av utländska valutakurser.

Leverans

Produkterna ska levereras inom en tidsperiod som avtalas mellan parterna, eller, om inget sådant avtal har träffats, inom rimlig tid efter att BBIAS har utfärdat orderbekräftelsen.

Leveranstiden börjar inte att löpa förrän alla nödvändiga dokument och (om aktuellt) alla del- eller förskottsbetalningar har mottagits av BBIAS. Om parterna har avtalat att BBIAS ska leverera produkterna till en specifik plats, ska BBIAS efter eget behag bestämma emballage, transportmetod och transportrutt för leveransen.

Alla leveransvillkor som omnämns i detta avtal är i enlighet med ”Incoterms 2010”.

Tolerans- och mängdkrav

Antal. Avvikelser i antalet på +/- 10 %jämfört med det beställda produktantalet anses överensstämma med beställningen, och utgör därmed inte ett kontraktsbrott.

Mått: Följande toleransvärden gäller för påsar, säckar och bärpåsar:

BreddLängdVikt
+/- 10 mm+/- 10 mm+/- 10 %

Parterna kan avtala andra tolerans- och mängdnivåer.

BBIAS ansvar i fall då leverans av produkter utgör ett kontraktsbrott beskrivs utförligt i avsnittet ”Ansvarsbegränsning” nedan.

Kundens inspektion och reklamationsprocedur

Kunden ska genast inspektera produkterna vid leverans.

Vid eventuell leverans av defekta eller felaktiga produkter, eller om mått eller mängd avviker utöver de godkända gränsvärdena som anges i avsnittet ”Tolerans- och mängdkrav” ovan, ska kunden skriftligen meddela BBIAS detta via telefax inom 2 (två) arbetsdagar efter att produkterna har levererats. Det skriftliga meddelandet ska omfatta en kopia av lastsedeln, underskriven av transportören på lossningsplatsen, och det ska även beskriva det faktiska felet.

En skriftlig reklamation måste mottas av BBIAS inom 15 dagar efter att produkterna har levererats. Prov ska samlas in och skickas till BBIAS för utvärdering. BBIAS ska, efter att reklamationen har mottagits utvärdera och behandla den inom 15 dagar. BBIAS ansvar vid eventuella defekta produkter eller andra kontraktsbrott regleras utförligt i avsnittet ”Ansvarsbegränsning” nedan.

Försenad leverans

BBIAS ska omedelbart meddela kunden om BBIAS förväntar sig att leveransen av produkten blir försenad. Meddelandet ska omfatta anledningen till förseningen och ge ett nytt leveransdatum.

Om förseningen har varit långvarig, eller om BBIAS meddelar kunden att den kan komma att fortgå i över två månader från det avtalade leveransdatumet, kan kunden annullera den aktuella inköpsordern och få tillbaka eventuella förbetalningar.

Vid eventuella annulleringar i samband med detta avsnitt ska kunden ha rätt till kompensation för direkta och dokumenterade förluster som förseningen har orsakat, upp till ett maxbelopp som motsvarar köpesumman för de produkter som omfattas av förseningen.

Om förseningen beror på Force majeure, gäller bestämmelserna i avsnittet ”Force majeure” nedan.

Betalning

BBIAS behåller rätten till de levererade produkterna tills alla fakturor har betalts i sin helhet.

Om kunden underlåter att betala i enlighet med de betalningsvillkor som har avtalats mellan parterna, ska BBIAS ha rätt till att skjuta upp arbete med och/eller leverans av eventuella produkter som kunden har beställt från BBIAS. Ett sådant arbets- och/eller leveransstopp ska inte påverka andra rättsliga åtgärder som BBIAS kan vidta.

BBIAS faktura är oåterkalleligen tillskriven DNB Bank ASA, Box 6579 Etterstad, NO-0607 Oslo, Norge (”DNB”), dit betalningen ska göras i den valuta som anges på fakturan. DNB är auktoriserade att ge ett giltigt kvitto vid betalning av det erforderliga beloppet.

Annullering

Kunden har inte rätt att annullera, skjuta upp eller ändra någon order som har blivit bindande. BBIAS kan, efter behag, godta en sådan annullering, och är fria att fastställa villkoren för ett sådant godkännande, bland annat (utan begränsningar) att kunden kompenserar BBIAS för alla dokumenterade kostnader.

Ansvarsbegränsning

Om produkterna är felaktiga eller defekta på grund av produktionsfel, eller om mått eller mängd avviker utöver de godkända gränsvärdena som anges i avsnittet ”Tolerans- och mängdkrav” ovan, kan BBIAS efter behag välja att antingen

a) åtgärda felet eller defekten genom att tillhandahålla ersättningsprodukter, eller
b) utställa en kreditnota för de produkter som berörs av defekten eller de felaktiga mängderna/måtten.

Vid en reklamation ska alla ersättliga produkter returneras till BBIAS på BBIAS bekostnad. Detta är kundens enda kompensation med avseende på defekta produkter eller avvikande mängder eller mått.

BBIAS frånsäger sig allt ansvar för skador under detta avtal, med undantag från dem som uttryckligen beskrivs i avtalet.
Ansvarsbegränsningen gäller inte om kontraktsbrottet orsakades av grov oaktsamhet.

Varumärken

Varumärkena som våra produkter säljs under förblir vår särskilda egendom. Obehörig användning missbruk av dessa varumärken eller annat skyddat material utgör ett brott mot BBIAS varumärkesrättigheter eller andra immateriella tillgångar och industriella rättigheter.

Force majeure

I händelse det uppstår en oväntad situation som hindrar endera part från att uppfylla sina avtalsbestämda förpliktelser till exempel arbetskonflikter eller andra störningar av en parts verksamhet, ska den berörda partens förpliktelser uppskjutas så länge situationen varar, under förutsättning att den extraordinära situationen ligger utanför partens kontroll och inte rimligtvis kunde förutses eller lösas av den berörda parten (”Force majeure”). Den andra partens förpliktelser skjuts också upp under samma period. Den berörda parten ska omedelbart meddela den andra parten om situationen och vilka konsekvenser den kommer att ha för den andra parten. Alla försenade leveranser från BBIAS underleverantörer anses vara en Force majeure-händelse, oavsett vad som orsakar förseningen.

Giltighet

Om något av villkoren i detta avtal anses vara ogiltig, olovlig eller ogenomförbar, ska detta villkor upprätthållas så långt som gällande lagstiftning tillåter.  Giltigheten, lagligheten och genomförbarheten av övriga villkor påverkas inte.

Lagval och domsrätt

Detta avtal styrs av och tolkas i enlighet med norsk lagstiftning.

Eventuella tvister som uppstår i förbindelse med detta avtal ska lösas genom ett skiljedomsförfarande i enlighet med norsk skiljedomslag. Parterna samtycker till att skiljedomsförhandlingarna äger rum i Oslo, Norge.