LCA och EPD

Det växande intresset för miljöfrågor skapar en ny marknad för verkligt miljökompatibla produkter och tjänster. Denna nya ekonomiska parameter utgår ifrån en rad instrument som mäter, styr och kontrollerar miljömässiga prestanda.

Vår råmaterialsleverantör av Mater-Bi®, Novamont, har gjort en stor insats för att införa livscykelanalyser (LCA), och på senare tid, miljövarudeklarationer (EPD). Dessa faktorer anses vara strategiskt viktiga för att bekräfta den sanna miljönyttan i att använda biologiskt nedbrytbara plastpolymerer.

LCA – Livscykelanalys

Livscykelanalys är en metod för att analysera tillverkningsprocesser, produkter och tjänster, så att systemen kan studeras ur ett globalt perspektiv. Det enda sättet att studera produktionssystem till fullo är att göra en steg-för-steg-undersökning av deras prestanda, d.v.s. alla förädlingssteg och transporter som råvaran genomgår ända fram till slutbehandlingen. Detta tillvägagångssätt kallas ”från vagga till grav”.

LCA spelar en väsentlig roll vid identifiering av de tillverkningsprocesser som har störst miljöpåverkan, och för att peka på olika förbättringsalternativ för att maximera de positiva effekterna och reducera de negativa miljöeffekterna till ett minimum.

EPD – Miljövarudeklaration

EPD:n är ett viktigt, frivilligt redskap för att kvalificera företag som aktivt vill arbeta för att hantera miljöfaktorn. EPD:n gör det möjligt att förmedla en produkts miljöinnehåll på ett sätt som är både objektivt och tydligt.

Det faktum att det finns erkända regler från ett kvalificerat och överordnat organ och ett tillförlitligt valideringssystem är nödvändigt för att garantera och skydda användningen av EPD. Under de senaste åren har konceptet livscykeltänkande (LCT) blivit viktigt vid utvärdering av en produkts eller tjänsts miljöpåverkan. LCT är grundläggande som en kulturell infallsvinkel eftersom det inräknar hela produktkedjan och identifierar vilka förbättringar och innovationer som införas i den. När utvinningen av råvaror samt deras produktion, användning och avslutade livstid utvärderas inom samma kontext innebär det en enorm potential för många produkter, bl.a. plast, eftersom det möjliggör tillverkning av produkter som är nära förknippade med både produktionssystemet i området och med konsumtionsnytta och konsumtionsvanor, vilket möjliggör ett brett spektrum av faktiska förbättringar. Råvaruförsörjning i närheten av produktionsplatsen eller maximala möjligheter att samla in och återvinna avfall vid slutet av produktens livslängd är enkla, men konkreta och kvantifierbara åtgärder för kontinuerlig förbättring med avseende på hållbarhet.

Livscykelanalys (LCA) är det huvudsakliga verktyget för att omsätta ”livscykeltänkande” i praktiken. Det är en objektiv metod för utvärdering och kvantifiering av energi- och miljökonsekvenserna och den möjliga påverkan som hör till en produkt/process/aktivitet genom hela dess livscykel, från utvinningen av råvaror till slutet av dess livstid (”från vagga till grav”). Inom denna teknik anses alla faser av produktionsprocessen vara besläktade och beroende av varandra, vilket möjliggör utvärdering av den totala miljöpåverkan. På internationell nivå styrs LCA av standarderna ISO 14040 och ISO 14044.

Novamont har använt sig av LCA-metodiken sedan 1998 och var bland de första företagen i Italien som införde den. Varje fas av livscykeln hos de olika Mater-Bi®-klasserna studeras, utvärderas och, om möjligt, förbättras med hjälp av kriterier för miljödesign, för att förbättra effektiviteten hos anläggningar och tillverkningsprocesser och införa en verkligt ekologisk process för anskaffning av råvaror.