Jorden är en viktig utgångspunkt för hela vår existens. Det är grunden för alla livsmedelskedjor och för den biologiska mångfalden på jorden.

Men bara i EU är 60–70 procent av jorden inte frisk. Varje år går omkring en miljard ton jord förlorad på grund av erosion, vilket resulterar i en produktionsförlust inom jordbruket på 1,25 miljarder euro per år i EU. Dessutom lider jorden av förlust av organiskt material, föroreningar, förlust av biologisk mångfald, försaltning, överexploatering och utsläpp av föroreningar.

Marken kommer att stärka vår motståndskraft och sårbarhet mot klimatförändringar. Därför arbetar EU med en jord & markstrategi, som bland annat måste omfatta en ren och cirkulär ekonomi så att vi kan odla hälsosamma livsmedel och uppmärksamma människors, djurs och miljöns hälsa. Marken måste ha samma omsorg och skydd som luft, vatten och havsmiljö.

Hur kan komposterbar bioplast bidra till frisk jord?

Vi anser att det är viktigt att EU i sin jord & markstrategi inkluderar komposterbar plast som en viktig faktor för att återställa och upprätthålla frisk mark.

Att samla in och kompostera de enorma mängder organiskt avfall som vi människor genererar är ett hållbart, bra och meningsfullt sätt att förbättra vår jord. Att ge allt detta organiska material tillbaka till jorden kommer att förbättra jord & markkvaliteten. Det kommer att ge tillbaka värdefulla näringsämnen och mikroorganismer, så att jorden blir friskare och mer motståndskraftig mot till exempel torka och kraftigt regn. Det kommer också att bevara jorden bördig för odling av livsmedel i en hälsosam och värdefull cirkulär ekonomi.

Vid sortering och insamling av matavfall visar studier i flera EU-länder att om sorterat matavfall samlas in i biopåsar ökar kvantiteten och kvaliteten på det insamlade matavfallet. Ju mer matavfall som samlas in och används för att förbättra vår jord, desto bättre.

Efterbehandlingen av matavfall kan variera från land till land – och till och med från kommun till kommun. Vi tror att den bästa lösningen är kompostering och utvinning av biogas, som är en hållbar energiform som kan ersätta fossila energikällor. Efter kompostering och/eller utvinning av biogas kan matavfallet omvandlas till mycket näringsrik kompost, som kan användas för jordförbättring inom jordbruket och andra platser där det behövs. Vikten av en certifierad komposterbar biopåse i denna process är försäkran om att det inte finns några plastrester och därför inga mikroplaster i gödseln som sprids på jordbruksmark eller någon annanstans i naturen. Biopåsar bryts ner av de mikroorganismer som finns i jorden och i matavfallet. Om matavfallet samlas i en avfallspåse av konventionell eller återvunnen konventionell plast är sannolikheten stor att komposten som sprids på åkrarna innehåller plastrester och därmed mikroplaster. Eftersom konventionell plast inte försvinner kommer jordbruksmarkens plastföroreningar att ackumuleras med varje nytt lager av gödselmedel som sprids på marken.Vi måste undvika ytterligare förorening av vår jord och därför är komposterbara biopåsar den självklara lösningen för att samla in matavfall. För det första för att vi är säkra på att det försämras helt och inte orsakar ytterligare plastföroreningar. För det andra för att det bidrar till att öka mängden insamlat matavfall i renare avfallsfraktioner. Ju större mängd organiskt avfall vi kan sortera och kompostera, desto mer kan vi ge tillbaka till den jord vi är så beroende av.

Källor

https://www.european-bioplastics.org/how-compostable-plastics-contribute-to-soil-health/

https://docs.european-bioplastics.org/publications/pp/EUBP_PP_Soil_health.pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/qanda_21_5917