Under de senaste åren har det skrivits mycket om komposterbara biopåsar och tvivel har uppstått kring om biopåsarna verkligen ska sorteras som organiskt avfall. Nu presenteras nyheter från forskarna i Verbund kompostierbare Produkte e.V. (Föreningen för komposterbara produkter). Forskarna slår nu fast att certifierade komposterbara biopåsar varken skadar jorden eller människors hälsa, och att de inte heller bidrar till problemet med mikroplast som betonas av experter. Tvärtom ger de möjlighet till högre kvalitet och mängd av insamlat organiskt avfall. ”Certifierade komposterbara organiska avfallspåsar förbättrar kvaliteten av organiskt avfall”, bekräftar experter och motsäger nyligen vilseledande medierapporter om insamling av organiskt avfall. En klar fördel är den betydande ökningen i kvaliteten och kvantiteten av separat insamlat organiskt avfall och en motsvarande ökning av mängden producerad kompost. Men som alltid är meningarna skilda, och missförstånd är vanliga, både inom kommuner och bland konsumenter.

BIOBAGS BIDRAR TILL ATT ÅTERFÖRA NÄRING TILL JORDEN

-Undersökningen framhäver några av de många vetenskapligt dokumenterade fördelarna som komposterbara organiska avfallspåsar erbjuder kommunerna, medborgarna och även miljön.

-De minskar avsevärt mängden konventionell plast i kompost, vilket framgår av en nyligen publicerad undersökning(1) av Witzenhausen Institute och University of Bayreuth.

Större experiment i Berlin, Milano, München och andra städer har visat att mängden separat insamlat organiskt avfall steg avsevärt vid användning av industriella komposterbara organiska avfallspåsar. Ventilerade matavfallsbehållare avlägsnar lukt, mögel och minimerar kondens samt reducerar dessutom vikten av matavfallet, vilket minskar kostnaderna för kommunerna.

Läs mer på European Bioplastics webbplats här(2)

LIV ÄR BEROENDE AV FRISK JORD

Kompostering av organiskt avfall är viktigt eftersom det förbättrar och stärker jordens motståndskraft mot belastningar. Det tar 1 000 år att skapa ett 3 cm tjockt lager jord och om den nuvarande nedbrytningshastigheten fortsätter kan hela det översta jordlagret vara borta inom loppet av 60 år enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)(3,4). Omkring en tredjedel av all jord i världen har redan förbrukats på grund av erosion, komprimering, försurning och kemisk förorening. Matresterna som vi kastar är värdefulla organiska resurser som kan återföra viktiga näringsämnen till jorden så att vi kan producera mer hälsosam mat.

BETYDELSEN AV MIKROBER I JORDEN

Brist på biologisk mångfald i jorden ses på många jordbruksområden där det förekommer en ökande användning av jordbrukskemikalier, låg växtmångfald och strikta markhanteringsmetoder. Den mänskliga hälsan är beroende av växternas hälsa – och växternas hälsa är beroende av jordens fruktbarhet.

VAD ÄR FRISK JORD?

Frisk jord har ett högt innehåll av organiska material och många jordmikroorganismer som behöver syre och fukt. Om man blandar utarmad jord med kompost förbättras jordens förmåga att hålla kvar vatten betydligt, och detta har även många andra fördelar. Det är viktigt att vi håller kvar regnvattnet i jorden så att det inte rinner bort och tar med sig kemikalier till närliggande floder och vattendrag.

ÖKAR JORDBRUKETS VÄRDE

Som konsumenter har vi blivit mer medvetna om betydelsen av odlings- och livsmedelsproduktionsmetoder för kvaliteten på vår mat. Jordbruket behöver fruktbar jord som innehåller de näringsämnen som behövs för att kunna odla grödor. En förbättring av de nyttiga mikroorganismer som lever i jorden, samt av jordens innehåll av syre och vatten kommer att resultera i grödor av bättre kvalitet. Medvetenheten om den viktiga rollen som hållbart jordbruk har för att bevara kol i jorden och förnya utarmad jord har blivit mer utbredd.

 

 

1. https://www.muellundabfall.de/ce/kunststoffe-im-kompost/detail.html

2. https://www.european-bioplastics.org/certified-compostable-organic-waste-bags-improve-quality-of-organic-waste-confirm-experts-contradicting-recent-misleading-media-reports-on-organic-waste-collection/

3. https://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/en/c/1251238/

4. https://www.fao.org/soils-2015/events/detail/en/c/338738/