På alla BioBags komposterbara produkter visar vi med stolthet upp de certifieringar som våra produkter har uppnått. Det är viktigt för oss att vi kan dokumentera att våra produkter är miljövänliga och att de lever upp till alla krav om komposterbarhet enligt internationella standarder.

För en vanlig användare kan det kanske vara svårt att avgöra om de produkter som kallas gröna och biologiskt nedbrytbara verkligen är det. Med ett rättvist och opartiskt certifieringssystem kan man sörja för att användarna kan räkna med att de certifierade produkterna lever upp till det producenten lovar.

TÜV AUSTRIA är en oberoende organisation som är ledande inom testning och certifiering av bioplast. Certifieringar från TÜV garanterar en trovärdig märkning och bidrar till att göra marknaden för miljövänlig, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast transparent för användarna.

Vad betyder de olika certifieringarna?

När bioplast ska certifieras är det viktigt att skilja mellan begreppen komposterbar och biologiskt nedbrytbar. Biologisk nedbrytbarhet och komposterbarhet är beroende av under vilka förhållanden bioplasten bryts ner.

Är det i vatten, jord, industriell komposteringsanläggning eller helt enkelt hemma i trädgårdskomposten? Dessa olika miljöer har olika temperaturer och mikroorganismer, vilket gör att nedbrytningen kan ske över längre eller kortare tid. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på att produktens certifiering lämpar sig för den komposteringsprocess man förväntar sig att bioplasten slutligen hamnar i.

Vad betyder komposterbarhet och vilka certifieringar täcker det?

Avfallssortering kan reducera volymen av organiskt avfall från privata hushåll och näringslivet avsevärt. Istället för att bränna det organiska avfallet eller kasta det på deponier, som man gör i stor utsträckning idag, kan man använda energin från bioavfall till el och värme eller använda komposten till att förbättra jordbruksmarken.

Bioplastprodukter med certifieringen OK Compost INDUSTRIAL (EN 13432) är garanterat komposterbara och nedbrytbara i en industriell komposteringsprocess. Detsamma gäller för certifieringen Seedling. En industriell kompost har en konstant temperatur på 55–60 °C, vilket säkerställer bästa förhållanden för mikroorganismer och en snabb och effektiv komposteringsprocess.  Det är viktigt att fastslå att en produkt som har en INDUSTRIAL-certifiering fortfarande kan komposteras i en trädgårdskompost. Det tar bara längre tid.

Har en bioplastprodukt certifieringen OK Compost HOME kan den brytas ner i en trädgårdskompost inom 6 månader, eftersom produkten är framställd för att kunna komposteras vid lägre och mer skiftande temperaturer.

Även om de certifierade bioplastprodukterna är fullt komposterbara är det viktigt att understryka att det inte motiverar att bioplasten kastas i naturen. Bioplast ska alltid ingå i en förnuftig och ansvarsfull avfallssortering.

OK compost HOME  OK compost INDUSTRIAL  Seedling logo certifikat

 

Läs mer om varför bioplast är ett bra alternativ till traditionell plast https://biobagworld.com/sv/mikroplasten-ar-overallt-men-vad-ar-konsekvenserna/

Läs mer om nedbrytning av biopåsar här https://biobagworld.com/sv/mikrober-gor-att-bionedbrytbar-plast-forsvinner-fullstandigt/

 

Varför är det skillnad på certifieringar för biologisk nedbrytbarhet?

Bioplast bryts ner när den angrips av mikroorganismer. Processens hastighet och effektivitet är beroende av den omgivande miljön i förhållande till temperatur, fuktighet, PH-värde och syretillförsel. Därför finns flera certifieringar inom detta fält.

OK biodegradable SOIL
Denna certifiering gör det möjligt för producenter av bioplastprodukter för jordbruk och trädgårdsbruk att dokumentera att produkten är helt biologiskt nedbrytbar.

Det är viktigt för odlare att veta med säkerhet att den plantplast som används vid odling av grönsaker bryts ner helt på den mark där den används.

Plantfolie i traditionell plast ska tas bort efter användning, vilket kräver arbetstid och användning av maskiner. I samband med detta efterlämnas alltid mindre delar av traditionell plast i jorden som inte kan brytas ner. För varje år som plantor odlas med plantfolie i traditionell plast kommer mängden plast att ackumuleras. Detta är inte fallet med den certifierade biologiskt nedbrytbara bioplasten.

OK biodegradable MARINE
Plastföroreningen av haven har fått stor uppmärksamhet. Vi har alla sett bilder på djur som skadats av plasten och stora öar av plast som flyter runt i haven – även på de mest avlägsna platser. Traditionell plast bryts inte ner och därför kommer mängden att öka om vi inte gör något.

Först och främst handlar det om att behandla vårt avfall varsamt och sörja för att det inte hamnar i naturen och skadar djur och människor.

Med certifieringen OK biodegradable MARINE kommer produkten så småningom att lösas upp och försvinna helt om den oavsiktligt skulle hamna i havet. Det är alltså inte meningen att den ska hamna i havet, men om den gör det kommer den göra mindre skada än traditionell plast.

OK biodegradable WATER
Det finns en skillnad på bioplastens nedbrytbarhet beroende på om den hamnar i salt- eller sötvatten. Certifieringen OK biodegradable WATER garanterar att bioplasten bryts ner i sötvatten, men inte nödvändigtvis i saltvatten.

Läs mer om hur bioplast bryts ner i olika miljöer här https://biobagworld.com/sv/undersokning-fastslar-att-biobag-biopasar-forsvinner-helt-naturen/

 

Vilka tester ska en produkt genomgå för att uppnå certifiering?

En OK Compost INDUSTRIAL-certifiering (EN 13432) säkrar att inte bara bioplasten, utan även färger, etikett, lim och annat innehåll i den färdiga produkten är komposterbara.

För att uppnå en OK Compost INDUSTRIAL-certifiering testas bioplastprodukten på följande sätt:

  • Ett kemiskt test kontrollerar produktens innehåll och om tröskelvärdet för tungmetaller respekteras.
  • Produktens biologiska nedbrytbarhet testas under kontrollerade komposteringsförhållanden (syreförbrukning och produktion av koldioxid). Testet ska visa att minst 90 procent av det organiska materialet omvandlas till koldioxid inom 6 månader. De resterande 10 procenten kommer även att komposteras. Det tar bara lite längre tid.
  • Efter 3 månaders kompostering och efterföljande siktning med ett 2 mm såll får det inte vara mer än 10 procent kvar av produkten i förhållande till dess ursprungliga massa.
  • Produkten testas för komposterbarhet i en semi-industriell (eller industriell) komposteringsanläggning där produkten inte får ha negativ inverkan på komposteringsprocessen.
  • Produkten testas för ekotoxicitet. Det innebär att man testar om produkten efter kompostering har tillfört komposten ämnen som kan skada djur och växter.

 

Alla tester ska utföras och godkänna av samma laboratorium.

Läs mer om TÛV AUSTRIA här http://www.tuv-at.be/home/

Källor:

https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/standards/certification/

https://docs.european-bioplastics.org/publications/pp/EUBP_PP_Home_composting.pdf

http://www.tuv-at.be/green-marks/certifications/ok-biodegradable/

http://www.tuv-at.be/green-marks/certifications/ok-compost-seedling/