BioBag lever upp till den nya EU-standarden EN 17033

Komposterbar och biologiskt nedbrytbar bäddfolie har i många år spelat en viktig roll i det moderna jordbruket. Där den förbättrat kvalitén på grödor, minskat ogräs och reducerat konstbevattningen och bekämpningsmedel. Utöver det, haft den fördel att inte behöva forsla bort bäddfolien efter avslutad cykel, eftersom resterna plöjs ned i jorden.

För att samordna reglerna i Europa har europeiska kommittén (CEN/TC 249/WG 7 – Thermoplastic films for use in agriculture) antagit en ny standard för biologiskt nedbrytbar bäddfolie – EN 17033, som är avsedd att vara en tydlig referens för jordbrukare, distributörer och intressenter och att ligga till grund för ytterligare certifieringar för biologiskt nedbrytbar bäddfolie.

Europakommittén har beslutat att tillämpa den befintliga och väletablerade certifieringen ”OK Biodegradable in Soil” som grund för den nya standarden, en certifiering som BioBag har haft i många år. Den nya standarden kräver 90% CO2-omvandling inom 24 månader i ett nedbrytningstest i jord. Samtidigt innehåller standarden ett nytt och mer omfattande ekotoxicitetstest och utvärdering med speciell hänsyn till relevanta organismer, såsom plantor, ryggradslösa djur och mikroorganismer. Dessutom definierar standarden strikta restriktioner för test av tungmetaller i jord vid nedbrytning

Komposterbar och biologiskt nedbrytbar bäddfolie Vs traditionell bäddfolie i PE

Biologiskt nedbrytbar bäddfolie måste vara tillräckligt stark för att läggas ut på åkermarken samtidigt som traditionell bäddfolie i vanlig PE måste vara tillräckligt stark för att kunna tas bort.

Detta är ofta en stor utmaning för lantbrukarna, eftersom den traditionella bäddfolien ofta går sönder i mindre bitar, vilket resulterar i skadlig mikroplast som blir kvar i jorden under många år. Vissa lantbrukare använder även OXO-nedbrytbar plast, som visserligen bryts ned av UV-ljus, men likt den traditionella bäddfolien efterlämnar dessa material mikroplaster. Vilket orsakar stor skada på jordbruksmarken i form av kontaminering av små plast partiklar i jorden.

Dessutom rekommenderar den nya standarden också att det tydligt ska framgå på både bäddfolien och dess emballage en referens till standarden. Med bäddfolie tillverkat av BioBag kan jordbrukarna vara säkra på att de använder den miljövänligaste lösningen för sitt jordbruk, samtidigt som man har många fler fördelar än med traditionell bäddfolie tillverkat av PE.

När jordbrukare använder BioBags komposterbara och biologiskt nedbrytbara bäddfolie bryts den ner i jorden efter cykelns slut och kommer att omvandlas till humus.

Läs mer om vår BioAgri Bäddfolie här