Generelle salgsvilkår og betingelser – BioBag International AS

Generell godkjennelse

Disse generelle salgsvilkårene og -betingelsene («GSTC«) fastsetter rettighetene og forpliktelsene i forholdet mellom kunden, som kjøper av produkter fra BioBag International AS («BBIAS«), og BBIAS.

Med mindre annet er avtalt i skriftlig form eller er spesifisert i BBIAS’ ordrebekreftelse, gjelder GSTC for ethvert og alle kjøp av BBIAS’ produkter og erstatter alle andre dokumenter vedrørende produktene, herunder kjøperens kjøpsbetingelser (hvis disse finnes).

Ved å sende kjøpsordrer til BBIAS går kunden med på å overholde de GSTC som gjelder på datoen for kjøpsordren. De GSTC som til enhver tid gjelder, vil bli offentliggjort på BBIAS’ nettside.

Kjøpsprosess

Kunden kan bestille produkter fra BBIAS ved å sende kjøpsordrer. Kjøpsordrer blir bindende for kunden idet BBIAS utsteder en skriftlig ordrebekreftelse eller, hvis ordrebekreftelse ikke utstedes, ved levering av produktene.

Eventuelle endringer i BBIAS’ tilbud og kundens kjøpsordrer etter at ordren har blitt bindende, skal avtales i skriftlig form.

Trykkblokker

BBIAS skal levere trykkblokker (klisjeer) til kunden med foreslåtte trykkoriginaler for trykking på produktene. For at BBIAS skal kunne bestille slike trykkblokker tidsnok til produksjonen, skal BBIAS motta kundens godkjennelse senest 2 uker før produksjonsstart. Hvis kundens godkjennelse mottas av BBIAS senere enn 2 uker før produksjonsstart, kan dette føre til flere ukers forsinket levering, og BBIAS skal ikke stå ansvarlig for slik forsinkelse.

Vareprøver

For nye produkter kan BBIAS etter eget skjønn tilby kunden et begrenset antall gratis vareprøver. Hvis kunden ønsker ytterligere produkter av samme type, skal slike produkter faktureres av BBIAS i henhold til BBIAS’ prisliste.

Vareprøvene sendes primært sammen med vanlige lagerførte produkter der kunden betaler for frakten. Hvis ingen lagerførte produkter skal sendes innen rimelig tid, kan BBIAS spørre kunden om kunden ønsker å motta gratis vareprøver, og i så fall skal kunden faktureres for fraktkostnader.

Kunden kan bestille maksimalt 5 esker med gratis vareprøver for utstillings- og anbudsformål. Fraktkostnadene skal dekkes av kunden.

Fulle esker: Ved bestilling av fulle esker sendes prøver fra Vandenbroeck i Belgia.

Mindre enn fulle esker: vareprøver pakkes om og sendes fra hovedkontoret i Askim.

Kunden bekrefter at eventuelle prøver av BBIAS’ produkter som kunden får tilsendt, utelukkende skal benyttes til testformål og på kundens egen risiko. BBIAS fraskriver seg ethvert og alt ansvar med hensyn til kundens bruk av vareprøver.

De gjeldende toleransene skal overholdes.

Pris

Alle priser er fra fabrikk og uten moms, tollgebyrer og andre offentlige avgifter og gebyrer, med mindre annet uttrykkelig er angitt. Transportemballasje er inkludert i de angitte prisene.

Det tas forbehold om at BBIAS’ produktpriser kan bli endret frem til kundens kjøpsordre har blitt bindende. Slike endringer i produktpriser trer i kraft fra datoen da de nye produktprisene er formidlet til kunden.

Etter at kjøpsordren har blitt bindende kan BBIAS bare endre prisene som følge av økte produksjonskostnader, materialpriser, gjeldende offentlige avgifter eller endringer i utenlandske valutakurser.

Levering

Produktene skal leveres innenfor en tidsperiode som avtales mellom partene, eller, hvis en slik avtale ikke er inngått, innen rimelig tid etter at BBIAS har utstedt ordrebekreftelsen.

Leveringstiden begynner ikke å løpe før alle nødvendige dokumenter og (hvis aktuelt) eventuelle del- eller forskuddsbetalinger er mottatt av BBIAS. Hvis partene har avtalt at BBIAS skal sende produktene til et bestemt sted, skal BBIAS etter eget skjønn bestemme emballasje, transportmåte og transportrute for forsendelsen.

Alle leveringsvilkår som er nevnt i denne GSTC, er i henhold til “Incoterms 2010”.

Toleranse- og mengdekrav

Mengde. Mengdeavvik på +/- 10 % sammenlignet med bestilt mengde produkter, skal anses for å være i henhold til ordren og skal derfor ikke utgjøre et kontraktsbrudd.

Mål: Følgende toleranser gjelder for mål på poser, sekker og bæreposer:

Bredde

Lengde

Vekt

+/- 10 mm+/- 10 mm+/- 10 %

Partene kan bli enige om andre toleranse- og mengdenivåer:

BBIAS’ ansvar i tilfeller der leveransen av produkter utgjør et kontraktsbrudd, er utførlig beskrevet i avsnittet “Ansvarsbegrensning” nedenfor.

Kundens inspeksjon. Klageprosedyre

Ved levering skal kunden umiddelbart inspisere produktene.

Ved eventuell levering av defekte eller mangelfulle produkter, eller hvis mål eller mengde skulle avvike utover de aksepterte grensene som er angitt i avsnittet “Toleranser og mengdekrav” ovenfor, skal kunden sende et skriftlig varsel til BBIAS via telefaks innen 2 (to) arbeidsdager etter at produktene er mottatt. Det skriftlige varselet skal inneholde en kopi av lasteseddelen, underskrevet av transportøren på lossestedet, og skal inneholde den faktiske mangelen.

En klage i skriftlig form skal være mottatt av BBIAS innen 15 dager etter at produktene er levert. Vareprøver skal innhentes og sendes til BBIAS for vurdering. BBIAS skal, etter at klagen er mottatt, vurdere og behandle klagen innen 15 dager. BBIAS’ ansvar ved eventuelle mangelfulle produkter eller andre kontraktsbrudd, er utførlig regulert i avsnittet “Ansvarsbegrensning” nedenfor.

Forsinket levering

BBIAS skal umiddelbart varsle kunden, enten via faks eller e-post, hvis BBIAS forventer sen levering av produktene. Varselet skal fastslå årsaken til forsinkelsen og angi en ny leveringsdato.

Hvis forsinkelsen har vart, eller hvis BBIAS varsler kunden om at den kan forventes å vare, i over to måneder fra avtalt leveringsdato, kan kunden bringe den aktuelle innkjøpsordren til opphør og få tilbakebetalt penger som eventuelt er forhåndsbetalt.

Ved eventuelle opphør i henhold til dette avsnittet skal kunden ha rett til kompensasjon for direkte og dokumenterte tap som forsinkelsen har forårsaket, inntil et maksimalt beløp tilsvarende kjøpesummen for produktene som er berørt av forsinkelsen.

Hvis forsinkelsen skyldes Force Majeure, gjelder bestemmelsene i avsnittet “Force Majeure” nedenfor.

Betaling

BBIAS beholder retten til de leverte produktene til alle fakturaer er betalt i sin helhet.

Hvis kunden skulle unnlate å betale i samsvar med betalingsvilkårene som er avtalt mellom partene, skal BBIAS ha rett til å midlertidig stoppe arbeid og/eller levering av eventuelle produkter som kunden har bestilt fra BBIAS. Slik stopp av arbeid og/eller levering skal ikke påvirke andre rettsmidler som BBIAS måtte ha.

Fordringer i henhold til BBIAS’ faktura er overdratt DNB Bank ASA, Postboks 6579 Etterstad, NO-0607 Oslo, Norge (“DNB”), til eiendom. Befriende betaling skal kun skje til DNB Bank ASA.

Annullering

Kunden har ikke rett til å annullere, utsette eller endre en ordre som har blitt bindende. BBIAS kan, etter eget skjønn, goda slik annullering, utsettelse eller endring, og står fritt til å fastsette betingelser for slik aksept, herunder (uten begrensninger) at kunden kompenserer BBIAS for eventuelle dokumenterte kostnader.

Ansvarsbegrensning

Hvis produktene er mangelfulle eller defekte på grunn produksjonsfeil, eller hvis mål eller mengder avviker utover de aksepterte grensene som er angitt i avsnittet “Toleranse- og mengdekrav” ovenfor, kan BBIAS etter eget skjønn velge å enten

a) rette opp feilen eller mangelen ved å levere erstatningsprodukter, eller
b) utstede en kreditnota for de produktene som er berørt av de aktuelle manglene eller avvikende mengdene/målene.

I en klagesituasjon skal eventuelle erstattelige produkter returneres til BBIAS på BBIAS’ bekostning. Dette er kundens eneste rettsmiddel med hensyn til mangelfulle produkter eller avvikende mengder eller mål.

BBIAS fraskriver seg ethvert og alt ansvar for skader i henhold til denne GSTC, med unntak av det som uttrykkelig er nedfelt i disse GSTC.
Ansvarsbegrensningen gjelder ikke hvis kontraktsbruddet ble forårsaket av grov uaktsomhet.

Varemerker

Varemerkene som produktene våre selges under, vedblir å være vår eksklusive eiendom. Uautorisert bruk eller misbruk av disse varemerkene eller annet beskyttet materiale, utgjør et brudd på BBIAS’ varemerkerettigheter.

Force Majeure

Hvis det skulle oppstå en uventet situasjon som hindrer en part fra å utføre sine forpliktelser i henhold til kontrakten, for eksempel arbeidskonflikter eller andre forstyrrelser av en parts forretningsvirksomhet, skal den berørte partens forpliktelser oppheves så lenge og i den grad situasjonen varer, forutsatt at den ekstraordinære situasjonen ligger utenfor partens kontroll og det ikke er rimelig at den kunne vært forutsett eller løst av den berørte parten (“Force Majeure”). Den andre partens forpliktelser skal også oppheves i den samme perioden. Den berørte parten skal umiddelbart varsle den andre parten om situasjonen og følgene den vil få for den andre parten. Eventuelle leveringsforsinkelser fra BBIAS’ leverandører skal regnes som en Force Majeure-hendelse, uavhengig av årsaken til forsinkelsen.

Gyldighet

Hvis noen av bestemmelsene i disse GSTC skulle anses for ugyldige, ulovlige eller ikke gjennomførbare, skal en slik bestemmelse håndheves så langt som gjeldende lov tillater. Gyldigheten, lovligheten og gjennomførbarheten av de gjenværende bestemmelsene skal ikke berøres.

Lovvalg og rettsted

Disse GSTC skal styres av og fortolkes i henhold til norsk lov.

Eventuelle tvister som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med disse GSTC, skal løses ved voldgift i samsvar med den norske voldgiftsloven. Partene samtykker i at voldgiftssaken skal føres i Oslo, Norge.