Retningslinjer for sosial forretningspraksis med hensyn til det samfunnsansvaret BioBag International AS har

Innledning

Enkeltindividets menneskeretter og verdighet skal respekteres og beskyttes. Humane levevilkår skal sikres for den enkelte. Disse etiske retningslinjene er formulert for å beskytte enkeltindividets menneskeretter og frihet.

I disse retningslinjene definerer og fastsetter BioBag International AS krav som skal overholdes av alle partnere og leverandører. De danner grunnlaget for ethvert samarbeid.

 1. Frivillig ansettelse
  Frivillighet skal være garantert ved ansettelser. Tvangsarbeid, hardt arbeid, slavearbeid, straffarbeid eller slaveri (trelldom) er forbudt. Alle ulovlige former for ansettelse er forbudt. Hver enkelt persons identitet skal opprettholdes, dvs. at ansatte ikke kan tvinges til å overlevere identitetspapirer til arbeidsgiveren.
 2. Barnearbeid
  Barnearbeid skjer ikke og er forbudt. Et barn defineres som en person som er under 15 år (eller 14, i den grad konvensjonene til den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) tillater det). Hvis regional lovgivning har høyere aldersgrenser, skal disse overholdes. Hvert enkelt barn skal beskyttes mot utnyttelse og arbeid som kan utsette det for fare; dette omfatter også aktivitet som kan hindre et barns naturlige fysiske, åndelige, moralske og sosiale utvikling.
 3. Diskriminering
  Alle former for diskriminering er forbudt. Likhet og like muligheter skal garanteres for alle ansatte, uavhengig av rase, hudfarge, kjønn, tro, politisk syn, nasjonalitet, sosial bakgrunn, kultur eller andre kjennetegn.
 4. Arbeidsforhold
  Arbeidsforholdene skal være humane. Målet er utbetaling av lønn som dekker levekostnadene, i den grad den lovbestemte minstelønnen er for lav til å oppnå dette. Nedsatt lønn som et disiplinærtiltak, tillates ikke. Den vanlige maksimale arbeidstiden per uke er 48 timer. Timer utover dette skal betales som overtid, ut fra gjeldende bestemmelser og/eller gjeldende bransjepraksis i området, avhengig av hva som er høyest. På regelmessig basis skal ikke ukentlig arbeidstid, inkludert overtid, overstige 60 timer. Ansatte har rett til minst én dag fri per uke. Fysisk mishandling eller tilsvarende behandling, nedverdigende og urettferdig avstraffelse, fysisk avstraffelse, seksuell eller annen form for trakassering og trusler fra arbeidsgiver er strengt forbudt.
 5. Sikkerhet og helse
  Et trygt og hygienisk arbeidsmiljø skal sikres i henhold til de gitte beskyttelsestiltakene. Hvis arbeidsgiver sørger for bolig, skal humane boforhold være sikret. De skal minst oppfylle gjeldende lovbestemte sikkerhetsstandarder.
 6. Frihet til å organisere seg og møtes
  De ansattes legitime rett til å støtte de organisasjonene de måtte ønske, til å bli medlemmer av disse organisasjonene og gjennomføre kollektive forhandlinger, skal ikke på noen måte begrenses.

Eventuelle brudd som BioBag International AS blir gjort oppmerksom på i forhold til disse etiske retningslinjene, kan medføre opphør av forretningsforbindelser.