LCA og EPD

Den voksende interessen for miljøspørsmål skaper et nytt marked for virkelig miljøkompatible produkter og tjenester. Med denne nye økonomiske parameteren innføres en rekke redskaper for å måle, styre og kontrollere miljøytelsen.

Vår leverandører av råvaren Mater-Bi®, Novamont, har alltid gjort en stor innsats for å få innført livssyklusanalyser (LCA), og har i den senere tid også arbeidet for å innføre miljøprodukterklæringer (EPD). Disse faktorene regnes som strategiske for å få bekreftet den virkelige miljøfordelen ved å bruke biologisk nedbrytbare plastpolymerer.

LCA – Livssyklusanalyse

Livssyklusanalyse er en metode for å analysere produksjonsprosesser, produkter og tjenester, en metode som bidrar til at systemer kan studeres ut fra et globalt perspektiv. Den eneste måten å studere produksjonssystemer fullt ut på, er å foreta en trinn-for-trinn-undersøkelse av ytelsen deres, dvs. råvarenes forløp gjennom alle omdannings- og transportprosesser og frem til den endelige behandlingen.  Denne tilnærmingen kalles «fra vugge til grav».

LCA spiller en vesentlig rolle når det gjelder å identifisere produksjonsprosessene som har størst miljøpåvirkning, og når det gjelder å angi forbedringsalternativer for å maksimere de positive effektene og redusere de negative effektene på miljøet til et minimum.

EPD – Miljøprodukterklæring

EPD er et viktig, frivillig redskap for å kvalifisere selskaper som ønsker å innta en aktiv rolle i arbeidet med å håndtere miljøfaktoren. EPD gjør det mulig å formidle miljøinnholdet i et produkt, både på en objektiv og en transparent måte.

At det finnes anerkjente regler utarbeidet av et kvalifisert og autoritativt styrende organ, samt et pålitelig valideringssystem, er vesentlige elementer i det å garantere og beskytte bruken av EPD. I de siste årene har konseptet livssyklustenking (LCT) blitt viktig i arbeidet med å evaluere miljøpåvirkningen til et produkt eller en tjeneste. LCT er grunnleggende som en kulturell tilnærming, fordi den vurderer hele produktkjeden og identifiserer hvilke forbedringer og innovasjoner som kan iverksettes. Når forsyning av råvarer samt produksjon, bruk og endt brukstid for råvarene evalueres i samme kontekst, har dette et enormt potensial for mange produkter, blant annet plast, fordi det gjør det mulig å produsere produkter som er nært forbundet både med produksjonssystemet i området og med bruksnytte og bruksvaner, og slik skapes store muligheter for reelle forbedringer. Forsyningen av råvarer nært produksjonsanlegget eller maksimale muligheter for innsamling og gjenvinning av avfall ved endt brukstid, er enkle, men konkrete og kvantifiserbare elementer for kontinuerlig forbedring med tanke på bærekraftighet.

Livssyklusanalyse (LCA) er det viktigste verktøyet for å innføre ‘livssyklustenking’. Det er en objektiv metode for evaluering og kvantifisering av energi- og miljøkonsekvensene og den mulige påvirkningen som er knyttet til et produkt/en prosess/en aktivitet gjennom hele livssyklusen, fra anskaffelsen av råvarer til endt brukstid («fra vugge til grav»). I denne teknikken vurderes alle faser av en produksjonsprosess som beslektet og avhengige av hverandre, og dette gjør det mulig å evaluere den samlede miljøpåvirkningen. På et internasjonalt nivå styres LCA av standardene ISO 14040 og ISO 14044.

Novamont har benyttet LCA-metodologien siden 1998 og var blant de første selskapene i Italia som gjennomførte den. Hver fase av livssyklusen for de forskjellige Mater-Bi®-klassene studeres, evalueres og, om mulig, forbedres ut fra miljødesignkriterier, med mer effektive fasiliteter og produksjonsprosesser og innføring av en virkelig grønn anskaffelsesprosess for råvarer som resultat.