Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produktene fra BioBag Internationals nettbutikk til forbruker.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom ordrebekreftelse, avtalegrunnlaget for kjøpet.

For å kunne handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år må du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev e.l.

Parter

Selger er:
BioBag Norge AS (BBN)
Hovsveien 8
1831 Askim

Organisasjonsnummer 966534281– tel. +4769888590 – post@biobagworld.com

Gjennomføring av kjøp i nettbutikken:

For at du skal være trygg på hvordan du bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen som består av følgende punkter:

Orientering
Valg av produkter
Handlekurv
Valg av forsendelses- og betalingsmåte
Eventuell registrering
Kontroll av bestillingen
Bekreftelse av bestillingen
Mottak av ordrebekreftelse
Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markeds-føring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere om dette punktet lenger ned i avtalen.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om denne er i overensstemmelse med din bestilling.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi ønsker å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom varen ikke kan leveres. I slike situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Betaling

Kjøpesummen gjøres opp gjennom kredittkort (VISA eller Mastercard).

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg.

Undersøkelse av leveranse

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om de ellers har feil eller mangler.

Reklamasjon

Før feil meldes til BBN, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke innehar den kvalitet BBN har beskrevet at produktet skal ha, må kunden melde dette til BBN innen rimelig tid slik at BBN kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir BBN melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

BBN skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av BBN, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med BBN, betaler ikke BBN disse utgiftene.

Angrefrist

Ifølge norsk lov har kunde angrefrist ved forbrukerkjøp av varer eller tjenester som ikke foregår over disk.

Kunder av BBN bes merke seg at angrefristen IKKE er gjeldene for varer som beskrevet i Angrefristloven kapittel 4. Angrerett ved kjøp av varer § 12. Unntak fra og begrensninger i angreretten

Angreretten gjelder ikke
a)dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side
b)varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake

c)varer som raskt forringes fysisk.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold

BBN er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis BBN godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor BBN sin kontroll, og som BBN ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

BBN er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra BBN side.

Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det eller i lovbestemte tilfeller. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

Vi forbeholder oss retten til å be om fødselsdato for å kunne kontrollere om våre kunder er under 18 år.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på telefon +47 69888590 (administrasjonen).

Salgspant

BioBag International/BBN tar ikke salgspant.

Tvister

”Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.”

BioBag International AS

Hovsveien 8
1831 Askim
Norge
e-mailadresse: post@biobag.no
Telefonnummer: +4769888590
Org. nr. 966534281