Yleiset myyntiehdot – BioBag International AS

Yleinen hyväksyminen

Näissä yleisissä myyntiehdoissa määritetään oikeudet ja velvollisuudet suhteessa, joka syntyy asiakkaan ja BBIAS:n välille, kun asiakas ostaa tuotteita BioBag International AS:ltä (”BBIAS”).

Mikäli toisin ei kirjallisesti sovita tai määritetä BBIAS:n tilausvahvistuksessa, yleiset myyntiehdot pätevät kaikkiin BBIAS:n tuotteiden ostoihin ja korvaavat kaikki muut tuotteita koskevat asiakirjat, mukaan lukien ostajan kauppaehdot (jos olemassa).

Lähettämällä BBIAS:lle tilauksen asiakas hyväksyy tilauspäivänä voimassa olevat yleiset myyntiehdot. Voimassa olevat yleiset myyntiehdot julkaistaan BBIAS:n verkkosivustossa.

Ostaminen

Asiakas voi tilata tuotteita BBIAS:ltä lähettämällä tilauksen. Tilaus muuttuu asiakasta sitovaksi, kun BBIAS lähettää kirjallisen tilausvahvistuksen, tai jos tilausvahvistusta ei anneta, kun tilatut tuotteet toimitetaan.

Kun tilauksesta on tullut sitova, kaikki BBIAS:n tarjouksiin ja asiakkaan tilauksiin tehtävistä muutoksista täytyy sopia kirjallisesti.

Painolaatat

BBIAS toimittaa asiakkaalle painolaatat (kuvalaatat), jotka sisältävät ehdotetun tuotteisiin painettavan kuvituksen.

Jotta BBIAS pystyy tilaamaan painolaatat ajoissa tuotantoa varten, BBIAS tarvitsee asiakkaan hyväksynnän viimeistään kaksi viikkoa ennen tuotannon aloittamista. Jos BBIAS saa asiakkaan hyväksynnän alle kaksi viikkoa ennen tuotannon aloittamista, toimitus voi viivästyä useita viikkoja, jolloin BBIAS ei ole vastuussa viivästymisestä.

Näytteet

Uusien tuotteiden kohdalla BBIAS voi tarjota asiakkaalle oman harkintansa mukaan rajallisen määrän ilmaisia näytekappaleita. Mikäli asiakas haluaa lisää samanlaisia tuotteita, BBIAS laskuttaa tuotteista hinnastonsa mukaisesti.

Näytekappaleet toimitetaan ensisijaisesti yhdessä vakiovarastotuotteiden kanssa, jolloin asiakas maksaa toimituskulut. Jos kohtuullisessa ajassa toimitettavia vakiovarastotuotteita ei ole, BBIAS voi tiedustella asiakkaalta, haluaako tämä ilmaiset koekappaleet, jolloin toimituskulut veloitetaan asiakkaalta.

Asiakas voi tilata veloituksetta korkeintaan viisi pakkausta näytekappaleita esittely- ja tarjouskäyttöön. Asiakas vastaa kaikista toimituskuluista.

Täydet laatikot: Täysiä laatikoita tilattaessa näytekappaleet lähetetään Vandenbroeckista, Belgiasta.

Vajaat laatikot: Näytekappaleet pakataan uudestaan ja lähetetään pääkonttorista Askimista, Norjasta.

Asiakas lupaa käyttää hänelle toimitettuja BBIAS:n tuotteiden näytekappaleita ainoastaan kokeilutarkoituksiin ja asiakkaan omalla vastuulla. BBIAS kiistää kaiken vastuun asiakkaan käyttämiin koekappaleisiin liittyen.

Soveltuvia sallittuja mittapoikkeamia täytyy noudattaa.

Hinta

Ilmoitetut hinnat eivät sisällä työtä tai arvonlisäveroa, tullimaksuja tai muita julkisia maksuja ja veroja, ellei toisin mainita. Kuljetuspakkaus sisältyy ilmoitettuihin hintoihin.

BBIAS:n tuotteiden hintoja voidaan muuttaa siihen asti, että asiakkaan tilauksesta tulee sitova. Tuotteiden hintojen muutokset astuvat voimaan sinä päivänä, jolloin uusi hinta on ilmoitettu asiakkaalle.

Sen jälkeen, kun tilauksesta on tullut sitova, BBIAS voi muuttaa hintoja vain tuotantokustannusten, materiaalien hintojen tai soveltuvien julkisten maksujen nousun tai valuuttakurssien muutoksen myötä.

Toimitus

Tuotteet toimitetaan osapuolten sopimassa ajassa. Jos aikaa ei ole sovittu, tuotteet toimitetaan kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun BBIAS on lähettänyt tilausvahvistuksen.

Toimitusajan lasketaan alkavan siitä, kun BBIAS on saanut kaikki tarvittavat asiakirjat (ja mikäli soveltuu) ja osa- tai ennakkomaksun. Jos osapuolet ovat sopineet, että BBIAS toimittaa tuotteet johonkin tiettyyn osoitteeseen, BBIAS päättää oman harkintansa mukaan toimituksen pakkaamisesta, kuljetusmuodosta ja kuljetusreitistä.

Kaikki näissä yleisissä myyntiehdoissa mainitut toimitusehdot ovat Incoterms 2010 -toimituslausekkeiden mukaisia.

Sallitut mittapoikkeamat ja määrää koskevat vaatimukset

Määrä: Toimitetussa määrässä esiintyvät ±10 prosentin poikkeamat tilattuun määrään verrattuna tulkitaan tilauksen mukaiseksi, eivätkä näin ollen muodosta sopimusrikettä.

Mitat: Seuraavat sallitut mittapoikkeamat koskevat pussien, säkkien/suojasäkkien ja kantokassien mittoja:

LeveysPituusPaino
±10 mm±10 mm±10 %

Osapuolet voivat sopia myös muista sallituista määrä- ja mittapoikkeamista.

BBIAS:n vastuu tilanteessa, jossa tuotteiden toimitukseen liittyy sopimusrike, käsitellään kattavasti alla olevassa Vastuunrajoitus-kohdassa.

Asiakkaan suorittama tarkistus ja korvausvaatimus

Asiakkaan tulee tarkistaa tuotteet pian niiden saavuttua.

Mikäli toimitus sisältää viallisia tai vääriä tuotteita tai se ei noudata yllä olevassa Sallitut mittapoikkeamat ja määrää koskevat vaatimukset -kohdassa mainittuja hyväksyttyjä mittoja tai määriä, asiakkaan tulee toimittaa kirjallinen ilmoitus BBIAS:lle faksilla vähintään kahden (2) työpäivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Kirjallisen ilmoituksen tulee sisältää kopio kuormakirjasta, jossa on toimituksen vastaanottajalle toimittaneen tahon allekirjoitus ja kuvaus viasta.

Korvausvaatimus täytyy toimittaa BBIAS:lle kirjallisena 15 vuorokauden sisällä tuotteiden toimituksesta. Näytteet tulee kerätä ja lähettää BBIAS:lle arviointia varten. Vastaanotettuaan korvausvaatimuksen BBIAS arvioi ja käsittelee sen 15 vuorokauden kuluessa. BBIAS:n vastuu tuotteissa olevista vioista tai muista sopimusrikkomuksista käsitellään kattavasti alla olevassa Vastuunrajoitus-kohdassa.

Toimituksen viivästyminen

BBIAS ilmoittaa heti asiakkaalle faksilla tai sähköpostilla, jos epäilee tuotteiden toimituksen viivästyvän. Ilmoituksessa kerrotaan viivästymisen syy ja uusi toimituspäivä.

Jos tuotteiden toimitus on viivästynyt yli kaksi kuukautta sovitusta toimituspäivästä tai jos BBIAS ilmoittaa asiakkaalle toimituksen viivästyvän näin kauan, asiakkaalla on oikeus perua viivästynyt tilaus ja saada ennakkoon maksamansa rahat takaisin.

Mikäli asiakas peruu tilauksen tämän kohdan mukaisesti, hänellä on oikeus saada korvausta viivästyksen aiheuttamista suorista ja dokumentoiduista vahingoista enintään tuotteiden tilaussummaa vastaavan summan verran.

Jos toimitus viivästyy Force Majeure -syistä, tilanteeseen sovelletaan alla olevassa Force Majeure -kohdassa esitettyjä ehtoja.

Maksaminen

Toimitettujen tuotteiden omistusoikeus säilyy BBIAS:llä, kunnes kaikki laskut on maksettu kokonaan.

Mikäli asiakas ei suorita maksua osapuolten sopimien maksuehtojen mukaisesti, BBIAS:llä on oikeus keskeyttää asiakkaan BBIAS:ltä tilaamiin tuotteisiin liittyvät työt ja/tai toimitukset. Töiden ja/tai toimitusten keskeyttäminen ei saa haitata BBIAS:n muita mahdollisia korvausvaatimuksia.

Maksu BBIAS:lle osoitetaan DNB Bank ASA:lle, P.O. Box 6579 Etterstad, NO-0607 Oslo, Norja (”DNB”), jolle summa maksetaan laskun osoittamassa valuutassa. DNB:llä on valtuudet maksaa erääntyvä summa.

Peruuttaminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa, keskeyttää tai muuttaa tilauksia, joista on tullut sitovia. BBIAS voi oman harkintansa mukaan hyväksyä tällaisen peruutuksen, keskeytyksen tai muutoksen, ja se voi halutessaan asettaa ehtoja hyväksynnälleen (rajoituksetta), joiden mukaan asiakas korvaa dokumentoidut kustannukset BBIAS:lle.

Vastuunrajoitus

Jos toimitus sisältää vääriä tuotteita, niissä on valmistusvirheitä tai määrä- tai mittavirheitä, jotka ylittävät yllä olevassa Sallitut mittapoikkeamat ja määrää koskevat vaatimukset -kohdassa hyväksytyt rajat, BBIAS voi harkintansa mukaan joko

a) korvata vialliset tai puutteelliset tuotteet toimittamalla korvaavat tuotteet tai
b) antaa hyvityslaskun tuotteista, joissa on vikoja tai määrä- ja mittavirheitä.

Korvausvaatimustilanteissa palautettavat tuotteet palautetaan BBIAS:lle BBIAS:n kustannuksella. Nämä ovat asiakkaan ainoat mahdolliset korvausvaatimukset viallisten tuotteiden tai määrä- ja mittavirheiden kohdalla.

Näiden yleisten myyntiehtojen mukaisesti BBIAS ei vastaa vahingoista, ellei näissä yleisissä myyntiehdoissa toisin mainita. Vastuunrajoitus ei koske tilanteita, joissa sopimusrikkomus on syntynyt tahallisesta laiminlyönnistä.

Tavaramerkit

Tavaramerkit, joilla tuotteitamme myydään, ovat yksinoikeudellista omaisuuttamme. Näiden tavaramerkkien tai muun suojatun materiaalin luvaton käyttö tai väärinkäyttö rikkoo BBIAS:n tavaramerkkioikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia ja teollisoikeuksia.

Force Majure

Mikäli syntyy odottamattomia tilanteita, kuten työkiistoja tai muita osapuolen liiketoimintaan liittyviä häiriöitä, jotka estävät osapuolta suorittamasta sopimukseen perustavia velvollisuuksiaan, kyseisen osapuolen velvollisuudet keskeytetään niin pitkäksi aikaa, kuin tilanne kestää, mikäli poikkeustilanne ei ole osapuolen hallinnassa eikä sitä ole voinut ennakoida tai selvittää (”Force Majeure” eli ylivoimainen este). Myös toisen osapuolen velvollisuudet keskeytetään yhtä pitkäksi aikaa. Osapuolen tulee ilmoittaa heti toiselle osapuolelle tilanteesta ja seurauksista, joita toiselle osapuolelle aiheutuu. BBIAS:n toimittajien toimitusviiveet katsotaan Force Majeure -tilanteeksi viivästymisen syystä riippumatta.

Voimassaolo

Mikäli jotain näiden yleisten myyntiehtojen ehtoa pidetään pätemättömänä, laittomana tai täytäntöönpanokelvottomana, ehto pannaan täytäntöön lain sallimassa mittakaavassa. Tämä ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen, laillisuuteen tai täytäntöönpantavuuteen.

Lakivalinta ja oikeuspaikka

Nämä yleiset myyntiehdot ovat Norjan lain mukaiset ja niitä tulkitaan Norjan lain mukaisesti.

Näihin yleisiin myyntiehtoihin liittyvät riita-asiat ratkaistaan välimiesmenettelyssä Norjan välimiesoikeuslain mukaisesti. Osapuolet hyväksyvät sen, että sovittelu tapahtuu Oslossa, Norjassa.