Generelle salgsbetingelser – BioBag International AS

Generel accept

Disse almindelige salgsbetingelser (“GSTC“) fastsætter rettighederne og forpligtelserne i forretningsforholdet mellem kunden, som køber af produkter fra BioBag International AS (“BBIAS“), og BBIAS.

Medmindre andet er aftalt skriftligt eller specificeret i BBIAS’ ordrebekræftelse, gælder salgsbetingelserne for alle køb af BBIAS’ produkter og erstatter alle andre dokumenter vedrørende produkterne, herunder købers købsbetingelser (hvis det er relevant).

Ved at indsende købsordrer til BBIAS accepterer kunden at være bundet af de salgsbetingelser, der er gældende på datoen for købsordren. De til enhver tid gældende salgsbetingelser vil blive offentliggjort på BBIAS’ websted.

Købsproces

Kunden kan bestille varer fra BBIAS ved at indsende købsordrer. Købsordrer bliver bindende for kunden ved BBIAS’ udstedelse af en skriftlig ordrebekræftelse, eller, hvis der ikke er udstedt en ordrebekræftelse, ved levering af produkterne.

Eventuelle ændringer i BBIAS’ tilbud og kundens købsordrer efter ordren er blevet bindende, skal aftales skriftligt.

Klichéer

BBIAS forsyner kunden med klichéer med forslag til grafik, der skal trykkes på produkterne. For at gøre et muligt for BBIAS at bestille sådanne klichéer inden produktionen skal BBIAS modtage kundens godkendelse senest to uger før produktionsstart. Hvis BBIAS modtager kundens godkendelse senere end to uger før produktionsstart, dette kan medføre flere ugers forsinkelse af leveringen, for hvilket BBIAS ikke er ansvarlig.

Prøver

For nye produkter kan BBIAS efter eget skøn tilbyde kunden et begrænset antal gratis prøver. Hvis kunden ønsker flere produkter af samme type, vil sådanne produkter blive faktureret af BBIAS i henhold til BBIAS’ prisliste.

Prøverne leveres primært sammen med standardlagerprodukter, hvor kunden betaler for fragten. Hvis der ikke skal sendes standardlagerprodukter inden for rimelig tid, kan BBIAS spørge kunden, om kunden ønsker at modtage gratis prøver, i hvilket tilfælde kunden vil blive faktureret for fragtomkostningerne.

Kunden kan maksimalt bestille fem kartoner gratis prøveemner til brug i forbindelse med udstilling og licitationstilbud. Kunden dækker fragtomkostningerne.

Hele kartoner: Ved bestilling af hele kartoner sendes prøverne fra Vandenbroeck i Belgien.

Mindre end hele kartoner: prøveemnerne ompakkes og sendes fra hovedkontoret i Askim, Norge.

Kunden anerkender, at eventuelle prøver af BBIAS’ produkter, der leveres til kunden, skal anvendes til testformål og på kundens egen risiko. BBIAS fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med kundens brug af prøver.

De gældende tolerancer skal overholdes.

Pris

Alle priser er ab fabrik og eksklusiv eventuel moms, afgifter, toldimport og andre offentlige afgifter og skatter, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Transportemballage er inkluderet i de tilbudte priser.

BBIAS’ produktpriser gives med forbehold for ændringer, indtil kundens købsordre er blevet bindende. Sådanne ændringer i produktpriserne vil træde i kraft fra den dato, hvor de nye produktpriser er blevet meddelt til kunden.

BBIAS kan, efter købsordren er blevet bindende, kun ændre priserne som følge af stigninger i produktionsomkostninger, materialepriser, gældende offentlige afgifter eller ændringer i valutakurser.

Levering

Produkterne skal leveres inden for en frist, der skal aftales mellem parterne, eller, hvis der ikke er indgået en sådan aftale, inden for en rimelig tidsfrist fra BBIAS’ udstedelse af ordrebekræftelsen.

Leveringstiden begynder ikke at løbe, før alle nødvendige dokumenter og (hvis det er relevant) enhver del-eller forudbetaling er modtaget af BBIAS. Hvis parterne har aftalt, at BBIAS skal levere produkterne til et bestemt sted, så skal BBIAS efter eget skøn vælge emballage, transportmåde og transportrute for forsendelsen.

Alle leveringsbetingelser nævnt i disse salgsbetingelser er i henhold til “Incoterms 2010”.

Tolerancer og mængdekrav

Mængde. Afvigelser i mængden på +/- 10 % i forhold til den bestilte mængde produkter anses for at være i overensstemmelse med ordren og udgør derfor ikke et brud på kontrakten.

Dimensioner: Følgende tolerancer gælder for dimensioner for poser, sække/linere og bæreposer:

Bredde

Længde

Vægt

+/- 10 mm+/- 10 mm+/- 10 %

Parterne kan aftale andre tolerancer og mængdeniveauer.

BBIAS’ erstatningsansvar i tilfælde af, at levering af produkter udgør et kontraktbrud, er uddybet i afsnittet “Ansvarsbegrænsning” nedenfor.

Kundens inspektion. Procedure for erstatningskrav

Kunden skal straks inspicere produkterne ved levering.

I tilfælde af levering af defekte eller forkerte produkter eller afvigelser i dimensioner eller mængde, som overstiger, hvad der falder inden for de accepterede grænser i afsnittet “Tolerancer og mængdekrav” ovenfor, skal kunden give skriftlig meddelelse til BBIAS pr. telefax senest 2 (to) arbejdsdage efter modtagelsen af produkterne. Den skriftlige meddelelse skal indeholde en kopi af fakturaen for lastning, underskrevet af transportøren på udlosningsstedet og beskrive den faktiske standard.

Et eventuelt krav skal være modtaget af BBIAS skriftligt senest 15 dage efter levering af produkterne. Prøverne skal indsamles og sendes til evaluering hos BBIAS. BBIAS skal, efter at have modtaget kravet, vurdere og behandle kravet inden for 15 dage. BBIAS’ erstatningsansvar i tilfælde af fejl i produkter eller andre brud på kontrakten er udførligt reguleret i afsnittet “Ansvarsbegrænsning” nedenfor.

Forsinket levering

BBIAS skal straks underrette kunden pr. fax eller e-mail, hvis BBIAS forventer forsinket levering af produkterne. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forsinkelsen og angive en ny leveringsdato.

Hvis forsinkelsen har varet, eller BBIAS meddeler kunden, at den kan forventes at vare i mere end to måneder fra det aftalte leveringstidspunkt, kan kunden opsige den købsordre, som forsinkelsen vedrører, og modtage tilbagebetaling af eventuelle forhåndsbetalte beløb.

I tilfælde af en annullering i henhold til dette punkt er kunden berettiget til erstatning for direkte og dokumenteret tab som følge af forsinkelsen på et maksimalt beløb svarende til købesummen for de produkter, som forsinkelsen vedrører.

Hvis forsinkelsen skyldes force majeure, gælder bestemmelserne i afsnittet “Force majeure” nedenfor.

Betaling

Ejendomsretten til de leverede produkter forbliver hos BBIAS, indtil alle fakturaer er betalt fuldt ud.

Hvis kunden undlader at foretage betalingen i overensstemmelse med de betalingsbetingelser, som er aftalt mellem parterne, er BBIAS berettiget til at indstille arbejdet og/eller leveringen af de produkter, som kunden har bestilt fra BBIAS. En sådan indstilling af arbejde og/eller levering berører ikke andre retsmidler, som BBIAS måtte have.

BBIAS’ faktura uigenkaldeligt udstedt til betaling til DNB Bank ASA, P.O.Box 6579 Etterstad, NO-0607 Oslo, Norge (“DNB”), hvortil betalingen skal ske i den valuta, der fremgår af fakturaen. DNB er bemyndiget til at kvittere for betaling af det skyldige beløb.

Annullering

Kunden er ikke berettiget til at annullere, suspendere eller ændre nogen ordre, der er blevet bindende. BBIAS kan efter eget skøn acceptere en sådan annullering, suspension eller variation og er berettiget til at fastsætte betingelser for en sådan godkendelse, herunder (uden begrænsning), at kunden kompenserer BBIAS for eventuelle dokumenterede omkostninger.

Ansvarsbegrænsning

Hvis produkterne er forkerte, defekte på grund af en produktionsfejl eller i tilfælde af afvigelser i dimensioner eller mængde, som overstiger det, der falder inden for de accepterede grænser i afsnittet “Tolerancer og mængdekrav” ovenfor, kan BBIAS efter eget skøn vælge enten at

a) afhjælpe fejlen eller manglen ved at levere erstatningsprodukter, eller
b) udstede en kreditnota på de bestemte produkter, som er defekte eller utilstrækkelige i mængde/dimensioner.

I tilfælde af en fordring skal eventuelle produkter, som kan generhverves, returneres til BBIAS på BBIAS’ bekostning. Dette er de eneste retsmidler til rådighed for kunden i forbindelse med defekte produkter eller utilstrækkelige mængder eller dimensioner.

BBIAS fraskriver sig ethvert ansvar for skader i henhold til disse salgsbetingelser, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse salgsbetingelser.
Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis misligholdelsen af kontrakten skyldes forsætlig uagtsomhed.

Varemærker

De varemærker, som vores produkter sælges under, forbliver vores eksklusive ejendom. Enhver uautoriseret brug eller misbrug af disse varemærker eller andet beskyttet materiale udgør en overtrædelse af BBIAS’ varemærkerettigheder eller andre immaterielle rettigheder og industrielle rettigheder.

Force majeure

I tilfælde af, at der opstår en uventet situation, som forhindrer en af parterne i at udføre sine kontraktlige forpligtelser, såsom arbejdskonflikter eller andre forstyrrelser af en parts virksomhed, skal den berørte parts forpligtelser suspenderes, så længe og for så vidt som situationen varer, forudsat at den ekstraordinære situation ligger udenfor partens kontrol og ikke med rimelighed kunne have været forudset eller overvundet af den berørte part (“force majeure”). Den anden parts forpligtelser suspenderes også i samme periode. Den berørte part straks underrette den anden part om situationen og de konsekvenser, den vil få for den anden part. Enhver forsinket levering fra BBIAS’ leverandører skal betragtes som en force majeure-situation uanset årsagen til forsinkelsen.

Gyldighed

Hvis en bestemmelse i disse salgsbetingelser anses for at være ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, skal en sådan bestemmelse håndhæves i det videst mulige omfang tilladt af gældende lov. Gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser berøres ikke.

Lovvalg og værneting

Disse salgsbetingelser skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med norsk lovgivning.

Enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med disse salgsbetingelser, skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med den norske lov om voldgift. Parterne er enige om, at voldgiftssagen skal finde sted i Oslo, Norge.