Direktiver om social forretningspraksis vedrørende overholdelse af sociale standarder for BioBag International AS

Indledning

Den enkeltes menneskerettigheder og værdighed skal respekteres og beskyttes. Menneskelige levevilkår skal gælde for alle. Denne sociale adfærdskodeks er formuleret for at beskytte den enkeltes menneskerettigheder og frihed.

I denne adfærdskodeks definerer og fastsætter BioBag International AS krav, som skal gennemføres af alle partnere og leverandører. Den udgør grundlaget for ethvert samarbejde.

 1. Frivillig beskæftigelse
  Frivillighed i beskæftigelsen skal garanteres. Tvangsarbejde, hårdt arbejde, slavearbejde, strafarbejde eller trældom (livegenskab) er forbudt. Enhver ulovlig beskæftigelsesform er forbudt. Den enkeltes     identitet skal beskyttes – det medfører, at medarbejdere ikke kan tvinges til at aflevere deres identitetsdokumenter til deres arbejdsgiver.
 2. Børnearbejde
  Børnearbejde finder ikke sted og er forbudt. Et barn er pr. definition enhver person under 15 år (eller 14, for så vidt konventionerne for ILO, Den Internationale Arbejdsorganisation, tillader det). Hvis regionale regler foreskriver højere aldersgrænser, skal de overholdes. Ethvert barn skal beskyttes mod udnyttelse og arbejde, som kan udsætte det for fare. Dette omfatter også aktiviteter, der kan hindre et barns naturlige fysiske, åndelige, moralske og sociale udvikling.
 3. Diskrimination
  Diskrimination af enhver art er forbudt. Ligestilling og lige muligheder skal garanteres for alle medarbejdere uanset race, hudfarve, køn, tro, politisk overbevisning, nationalitet, social baggrund, kultur eller andre forskelle.
 4. Arbejdsvilkår
  Arbejdsvilkårene skal være humane. Målet er udbetaling af løn, der dækker leveomkostningerne, for så vidt som den juridiske mindsteløn er for lav til at sikre dette. Reduktion af løn som et disciplinært middel er ikke tilladt. Den regelmæssige maksimale ugentlige arbejdstid er 48 timer. Eventuelle ekstra timer skal betales som overarbejde på grundlag af de gældende bestemmelser og/eller de gældende praksis i branchen i området, alt efter hvad der er højest. Den ugentlige arbejdstid inklusive overarbejde må ikke overstige 60 timer på regelmæssig basis. Medarbejderne har ret til mindst en fridag om ugen. Fysisk mishandling, nedværdigende og uretfærdig straf, korporlig afstraffelse, seksuel eller anden form for chikane og intimidering fra arbejdsgiverens side er strengt forbudt.
 5. Sikkerhed og sundhed
  Et sikkert og hygiejnisk arbejdsmiljø skal sikres i overensstemmelse med de fastsatte beskyttelsesforanstaltninger. Eventuelle boliger stillet til rådighed af arbejdsgiveren skal sikre humane levevilkår. De skal som minimum opfylde gældende lovmæssige sikkerhedsstandarder.
 6. Organiserings- og forsamlingsfrihed
  Medarbejdernes lovfæstede ret til at finansiere organisationer efter eget valg, at være medlem af disse organisationer og udføre kollektive forhandlinger må ikke begrænses på nogen måde.

Overtrædelser af denne sociale adfærdskodeks, som BioBag International AS bliver bekendt med, kan føre til ophør af forretningsforbindelser.